CHASING DRAGONS

≡ å røyke heroin som oppvarmet danser over sølvpapiret som en drage ≡

Basert på kloakkundersøkelser og tall fra Kripos, er det estimert beslag av 2-10 % av narkotika i Norge.

Bergenspolitiet har prioritert å løse opp åpne russcener, avdekke de som regelmessig selger narkotika og ta bakmenn. Utenlandske selgere har blitt sendt ut av landet. 70 bakmenn fengslet medførte etterforskingstid utover det straffeprosessloven tillater, samt mindre tid til parallelle saker. Når det tas en stor bakmann, skjer det lite endringer i narkotikatilbudet. I løpet av svært kort tid, erstattes bakmannen av en ny.

Morten Ørn, leder for felles operativ enhet ved Vest politidistrikt, forteller at det ikke er vanskelig å få med seg politikere og befolkningen i saker de gir økt prioritet, men at de samtidig ikke får forståelse for det de dermed må nedprioritere. «Dark Room ble opprettet noe etter at det ble satt begrensninger på inntak av narkotikasaker,» forteller Ørn. «Det var andre prosjekter pluss at det var for mange som satt fengslet og sakene fikk ikke nok framdrift, som gjorde at vi måtte stoppe inntaket av nye saker.»

Nygårdsparken var i 40 år en av Nordens største åpne russcener. Det er estimert i underkant av 1500 heroinbrukere i Bergen. Det blir rekruttert færre, samtidig som alderen på disse øker, sier Morten Ørn. Bergen har i motsetning til andre byer, hatt økning i antall overdosedødsfall, inntil i år. “Nygårdsparken: ingen muligheter for kvikkfiks” av Morten Ørn (2011), hadde som mål at kommune og helsevesen skulle delta sammen med politiet i forebyggelse av narkotikakriminalitet. Kommunaldirektør Magne Ervik forteller at det er tre mottaks- og oppfølgingssentre (MO) i Bergen, og et fjerde under oppføring. MO-sentrene er med i en Switch-kampanje for å få heroinbrukere til å røyke heroin framfor å injisere. Kommunen jobber for en lovendring der det på MO-sentrene åpnes for både injisering av andre stoffer enn heroin, og for røyking av heroin. Sistnevnte kan være en utfordring, der røyken inhaleres fra et sølvpapir. Etableres det røykerom, vil brukere kunne få utdelt utstyr og lære å røyke av hverandre.

I politiet blir det ansett mer positivt å ta en gjerningsmann og gjøre faktiske beslag, enn å jobbe forebyggende, forteller en representant for Oslopolitiet.

Det er gjentatte ganger omtalt i media at Norge ligger i toppsjiktet for overdosedødsfall i Europa. Heroin som selges i Norge, kommer fra Balkan-ruten og er renere enn heroin som selges ellers i Europa, forteller kriminolog og professor Paul Larsson ved politihøgskolen. Det gir mindre marginer for brukere og fare for overdose. Likevel, det er høyst usannsynlig at det er flere overdosedødsfall i Norge sammenliknet med andre land ut fra folketall og antall heroinbrukere. Overlege i Dødsårsaksregisteret, Christian Lycke Ellingsen, forteller at det ikke er én enkelt dødsårsak som heter overdosedødsfall. «For å kunne stille diagnosen ‘forgiftning med rusmidler’ med sikkerhet, kreves obduksjon med prøvetaking med tanke på rus- eller legemidler,» sier han. I utlandet er det vanlig å diagnosere overdosedødsfall som f.eks. hjertesvikt eller hepatitt. Disse faller utenfor statistikken.

Årsapporten til European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for 2017, viser overdosedødsfall som følge av opioider: Norge 266 (2014), Sverige 661 (2015), Danmark 247 (2014).

Sprøytebruk er den viktigste årsaken til overdosedødsfall i Norge, skriver Martin Blindheim i Helsedirektoratet, avdeling psykisk helsevern og rus. Heroinbrukere i Bergen og Norge for øvrig, har en lang og etablert sprøytekultur. «I andre land røykes heroin i større grad. Å få flere til å røyke heroin er et skadereduserende tiltak som innføres i Bergen/Norge,» sier Morten Ørn.

Professor i psykiatri, Helge Waal, har rusmisbruk og avhengighet som fagfelt. Han fremhever to fordeler ved å røyke framfor å injisere heroin: bedre kontroll og dermed mindre fare for overdose, samt redusert smitterisiko.

Heroinbrukere ønsker følelsen av eufori, velbehag, når de injiserer heroin. Waal sier følelsen er knyttet til rask stigning i blodet av heroinens nedbrytningsprodukt, 6-monoacetylmorfin (6-MAM), og dette kommer raskere og mer økonomisk ved injisering enn ved røyking. Halveringstiden i blod for heroin ved injisering og røyking er henholdsvis 2-8 og 3-5 minutter. Noe av motstanden med å gå over til å røyke heroin, har vært at «mange kan bli sterkt knyttet til selve opplevelsen av å sette sprøyten,» sier professor Waal.

Heroin injisert stimulerer frigjørelse av dopamin som fører til eufori. Heroin er i beslektet med morfin, og blokkerer smertesignaler fra ryggsøylen. I tillegg har heroin direkte effekt på hjerte og lunger ved at de reduserer respirasjon og hjerteslag. Overdosedødsfall kan skyldes at hjertet stopper. Motgift er Nalokson. Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo utviklet i 2014 et prøveprosjekt for utdeling av Nalokson nesespray til rusavhengige i Bergen og Oslo. I 2016 og 2017 ble 11 andre byer inkludert i prosjektet, og til nå har over 4000 sprayer blitt delt ut.

Bergen kommune tilbyr boliger til rusbrukere, forteller Ervik. Det er kjent at de oppsøker hverandre for kjøp og salg. Dette er likevel å foretrekke framfor åpne russcener. Det gir bedre livskvalitet for brukerne, der venner og eget miljø treffes, og færre utenlandske selgere. Politiet forteller at det så langt i år, ikke har vært overdosedødsfall, noe de var bekymret for da miljøet ble spredt.

Blir det færre narkomane og overdosedødsfall med avkriminalisering? I Portugal er det tillatt med 10-dagers bruk, som tilsvarer 1 gram heroin, ecstasy eller amfetamin, 2 gram kokain eller 25 gram cannabis. Brukere som blir tatt gjentatte ganger med mer enn tillatt, vil kunne komme under tvungen behandling, LAR eller liknende. På slutten av 1990-tallet var det estimert 100 000 opioidbrukere, i 2012 var det 50 000, og i dag ca. 32 000. Over halvparten er på LAR. Fra avkriminaliseringen ble innført i 2001 og fram til 2012, falt overdosedødsfall fra 80 til 16.

Det er flere menn som dør av overdoser enn kvinner. I Norge hhv 76 og 24 %, Sverige 74 og 26 % og i Danmark 68 og 32 %. For de respektive land skyldtes 87, 88 og 87 % av overdosedødsfall opioidforgiftning. Det har sammenheng med at menn ofte setter injeksjonen alene, mens kvinner gjør det sammen, forteller Morten Ørn. Ved en overdose vil kvinnene kunne melde ifra, slik at personen blir reddet.

I Norge er overdosedødsfall som følge av heroin synkende, mens grunnet metadon øker. Mer kontrollert foreskriving av LAR-midler, samt krav om inntak under påsyn av helsepersonell, vil gi færre overdoser. Utenom apotekets åpningstider, kan brukeren måtte oppsøke legevakt. Det ville hindret videresalg. I følge en lege ved Haukeland sykehus ansvarlig for LAR-programmet, er det ikke LAR-brukere som er den største gruppen som distribuerer metadon på det illegale markedet. Politiet sier imidlertid at det er utstrakt salg av metadon utenfor MO-sentrene.

I Morten Ørns master i politivitenskap fra 2010, «Den som har begge bena på jorda, står stille,» spør han hvorfor politiet velger å fortsette straffeforfølgelsen av distributørene, når det ikke gir resultater som forventet. «Det er blant annet to resultatindikatorer som i politiet forveksles med måltall. Det ene er antallet narkotikasaker som rammes av straffeloven (1902) § 162, 2. og 3. ledd. Det andre er antall og størrelse på beslaglagt økonomisk utbytte.» Samarbeidet til Bergenspolitiet, kommunen og helsevesenet har gitt bedre vilkår får de narkomane, færre åpne russcener, og pr i år ingen overdosedødsfall. Likevel opplever politiet kritikk for ikke å etterforske narkotikasaker, også internt.

Kilder:

Vest politidistrikt, leder for felles operativ enhet, Morten Ørn

Bergen kommune, kommunaldirektør Magne Ervik

PHS, kriminolog og professor Paul Larsson

Dødsårsaksregisteret, overlege Christian Lycke Ellingsen

Helsedirektoratet, Martin Blindheim

TSB/Oslo universitetssykehus, professor Helge Waal

Ørn, Morten (2010) Master i politivitenskap: Den som har begge bena på jorda, står stille

Ørn, Morten (2011) Nygårdsparken, ingen mulighet for «kvikkfiks»

Haukeland universitetssykehus

SERAF

EMCDDA

helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/overdose#fra-injeksjon-til-røyking-av-heroin-(switch-kampanjen)

legeforeningen.no/PageFiles/193439/Martin%20Blindheim%20Overdoser%2028.10.pdf

http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/aktuelt/arrangementer/konferanser/konferanser-2015/blindheim_bergenplenum-overdosestrategien.pdf

news.vice.com/article/ungass-portugal-what-happened-after-decriminalization-drugs-weed-to-heroin

helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/overdose#nalokson-nesespray-(motgift)

Et utdrag av artikkelen publisert i Fanaposten 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s