SVIKT I POLITIETS ETTERFORSKING

Kripos bistår politiet i Agder med etterforskingen av en eldre drapssak, der politiet tidligere fastslo selvdrap som dødsårsak uten obduksjon. Graven til den avdøde ble åpnet i november 2017, i håp om å finne bevis i levningene.

En rekke politidistrikt medgir at de ikke etterforsker dødsfall som likner selvdrap.  Politifagavdelingen i Politidirektoratet uttaler at det ikke er vanlig at saker som fremstår som selvdrap blir etterforsket. Morten Ørn, leder for Felles operativ enhet ved Vest politidistrikt, er uenig i påstanden: «Det er helt klare regler i påtaleinstruksen om når obduksjon skal foretas. Har noen dødd alene og det er ukjent dødsårsak vil regelen være obduksjon, med mindre høy alder og tidligere sykdomshistorikk gjør det sikkert at dødsfallet er naturlig. Også i selvdrapstilfeller er reglen at obduksjon skal gjennomføres.»

Politioverbetjent Kari E. Øvsthus ved Oslo politidistrikt, forteller at de går ut fra «verstefalls-teorien» og sender inn alle personer der det er ukjent dødsårsak, med noen få unntak. Der det ser ut som selvdrap, kan den avdøde i verste fall ha vært utsatt for en kriminell handling eller fått bistand til å dø.

Obduksjon kan ikke erstattes av annen etterforskning, sier Torleiv Ole Rognum, overlege og professor i rettsmedisin ved Universitetet i Oslo. Blant annet vil tegn til vold eller svært høy konsentrasjon av morfin og heroins nedbrytningsprodukt tilsi videre etterforskning, samt funn av injisert væske utenfor blodkar.

Overlege i Dødsårsaksregisteret, Christian Lycke Ellingsen, la fram en presentasjon på Helseregisterkonferansen i 2016 som viste obduksjonsfrekvensen fra 2005-2014:

Oslo 7,4, Hordaland 7,0 og Rogaland 6,2. Landsgjennomsnittet er 3,9. Lavest har Agderfylkene med 1,0.

I 2016 ble det foretatt 2051 rettsmedisinske obduksjoner. Pr 100 000 innbyggere innrapporteres det flest fra Vest politidistrikt, deretter fra Oslo og Sør-Vest, mens færrest fra Agder.

Den rettsmedisinske kommisjons årsrapport forklarer obduksjonsfrekvensen fra Agderfylkene med lang og kostbar transport. Siden 1992 har kostnadene ligget hos rekvirerende politidistrikt. Statistikk viser at Agderpolitiet lå på bunnivå også da Delinkventfondet (Justis- og politidepartementet) betalte alle kostnader. Agderfylkene leverer i hovedsak til Oslo universitetssykehus (OUS) selv om det fra Kristiansand til Stavanger universitetssykehus (SUS) er 10 mil kortere. Kostnaden er kr 12647 ved OUS, mot kr 5708 ved SUS. Distriktets vestlige kommuner leverer til SUS.

«Antall obduksjoner pr 1000 innbyggere er lavere i spredtbygde strøk enn i tettbygde strøk, noe som er et tankekors,» sier Morten Ørn. «Det kan være grunn til å være bekymret over at det er færre obduksjoner i spredtbygde strøk grunnet kostnader ved transport. Det behøver ikke være eneste grunn, men flere enn meg er bekymret for at kostnadene spiller inn,» sier han.

I 6 år det vært ukjent for de aller fleste politidistrikt, at de har etterforskingsplikt når avdøde er barn under 18 år. Kun Oslo politidistrikt er kjent med lovendringen fra 2011.

Riksadvokatens rundskriv 2/2011 «Etterforskingsplikt – Barn og unge under 18 år» påpeker endringer i påtaleinstruksen fra «bør» til «skal» sende avdøde til rettsmedisinsk obduksjon. I en henvendelse svarer statsadvokat Anders Blix Gundersen at straffeprosessloven § 224 fjerde ledd og påtaleinstruksen § 7-4 siste ledd omhandler barn.

Professor i rettsmedisin og overlege Inge Morild ved Gades laboratorium for patologi/Haukeland universitetssykehus, er fornøyd med politiet i nærliggende distrikt: «Iblant kan det faktisk virke som om obduksjon ikke burde være nødvendig (…) men flere uheldige episoder gjør at man heller ser ut til å sikre seg, og be om obduksjon også i slike saker.» Hans inntrykk er at nær alle avdøde barn under 18 år blir obdusert. Nils Jarle Gjøvåg er leder for Kriminalteknisk seksjon ved Vest politidistrikt. Han forteller at det i 2016 ble gjennomført 467 obduksjoner ved Gades. 384 av disse kom fra Vest politidistrikt, 22 fra Møre og Romsdal, 60 fra Sør-Vest politidistrikt, samt 1 fra et annet politidistrikt. Møre og Romsdal sender i tillegg avdøde til St. Olavs hospital i Trondheim, mens Sør-Vest også benytter Stavanger universitetssykehus. Politiet i Sør-Vest politidistrikt har ikke svart på henvendelser.

Påtaleenheten i Agder politidistrikt sier at deres egne kriminalteknikere alltid konkluderer med selvdrap, om barn blir funnet døde ved skudd eller henging. Ingen av disse blir sendt til obduksjon. Han medgir at det er politiets ansvar å etterforske om det foreligger trusler, men at det forblir ukjent, da de ikke foretar undersøkelser.  I 2016 omtalte han antall døde som “mange barn.”

En representant for Trøndelag politidistrikt sier: «Om en 16-åring tar en overdose i en park, og det er flere vitner til hendelsen, så sender vi ikke han til obduksjon.» Denne påstanden ble sendt til andre politidistrikt som svarte at omstendighetene avgjør.

En rettsmedisiner ved Universitetssykehuset Nord-Norge anbefalte obduksjon av et barn, men politiet valgte å la være. Hensynet til pårørendes ønsker kan ha vært årsak, sier han, men understreker at det er opptil politiet å avgjøre.

Riksadvokaten ble 20.04.2017 informert om de politidistrikt som ikke følger etterforskningsplikten av barn.

08.06.2017 mottas en email fra statsadvokat Anders Blix Gundersen:

“Riksadvokaten er i ferd med å revidere rundskriv 5/2001 i tråd med anvisninger i NOU 2015: 11 “Med åpne kort”. Rundskriv 2/2011 punkt 2.3 er anbefalt inkorporert i førstnevnte rundskriv. I utkastet til revidert rundskriv blir temaet som du er opptatt av berørt. Det reviderte rundskrivet vil trolig bli sendt politimestrene og statsadvokatene når det er ferdig. Dermed vil aktuelle instanser bli minnet om reglene.”  Riksadvokatens rundskriv 5/2001

Statsadvokaten informerer at Riksadvokatens direktiver i rundskriv 3/2017 til lov om helsepersonell, er sendt ut til statsadvokatembetene og politimestrene i politidistriktene 7. juli 2017. Han skriver: “I oversendelsesbrevet forutsettes det (…) uttrykkelig at relevant personell blir informert om at rundskrivet er utgitt og hvor det finnes, slik at de kan gjøre seg kjent med innholdet.” Statsadvokaten viser til punkt V. Spørsmål om å iverksette etterforsking, nr. 7 i rundskrivet:

Plutselig og uventet barnedødsfall” Når barn dør plutselig og uventet, skal politiet som kjent i medhold av straffeprosessloven § 224 siste ledd siste punktum iverksette etterforsking, med mindre dødsfallet “åpenbart ikke skyldes en straffbar handling”, jf. riksadvokatens rundskriv 2/2011 punkt 1 og 4. Unntakene skal tolkes restriktivt, slik at det skal mye til for å unnlate å etterforske forholdet. I Prop. 105 L (2010-2011) side 20-21 har departementet – og riksadvokaten legger det til grunn – i utgangspunktet avgrenset etterforskingsplikten mot dødsfall på sykehus eller annen helseinstitusjon, jf. rundskriv 2/2011 punkt 4.2.2, og lagt til grunn at etterforsking i slike tilfeller bør iverksettes når de alminnelige vilkår for det er oppfylt, jf. straffeprosessloven § 224 første ledd.” Se linker Riksadvokatens rundskriv 2/2011 og Riksadvokaten rundskriv 3/2017

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tilleggsopplysninger:

Hordaland statsadvokatembeter svarer i en henvendelse vedrørende etterforskingsplikt: “Hjemmelsverket for iverksettelse av etterforsking finnes i straffeprosessloven kap. 18. Det fremgår av §224 at etterforskning foretas når det er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som forfølges av det offentlige. Samme bestemmelse siste punktum gir hjemmel for å foreta etterforskning når barn under 18 år dør plutselig og uventet. Der indikasjoner rundt dødsfallet, for eksempel obduksjonsresultatene, tilsier selvdrap, vil regelmessig politiet avslutte sin etterforskning idet en da har konstatert dødsårsak og at det ikke er grunnlag for straffeforfølgning mot andre. Det kan selvfølgelig tenkes omstendigheter som tilsier ytterligere etterforskning, men det vil i hvert enkelt tilfelle bero på en konkret vurdering.”

Sivilavdelingen ved Justis- og beredskapsdepartementet justerer stykkprissatsen årlig, omtalt i rundskriv til salærforskriften. En obduksjon på dagtid hverdager koster kr 2779, mens kvelder, helger og helligdager kr 4863. Alle sykehus praktiserer salærforskriften forskjellig fra intensjonen og beregner egne priser. Oslo universitetssykehus er dyrest med kr 12647. Departementet var ikke kjent med at sykehusene fakturerer politiet utover stykkprisen.

Hålogaland lagmannsrett – LH-1999-938, skriver i en kjennelse:

Politiet kan i medhold av Straffeprosessloven § 228 treffe beslutning om at det skal foretas sakkyndig likundersøkelse, og kan i den forbindelse be om at retten oppnevner sakkyndig i medhold av straffeprosessloven § 237. Etter § 237 plikter retten som hovedregel å etterkomme anmodningen. Straffeprosessloven § 228 og § 237 er inntatt i kapittelet «Etterforskning.» Etterforskning foretas når det er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som forfølges av det offentlige, jfr straffeprosessloven § 224 første ledd. Etterforskning er første stadium i en straffesak, og i forhold til salærforskriften må en sakkyndig som oppnevnes av forhørsretten i medhold av straffeprosessloven § 237, utvilsomt ansees som «sakkyndig i straffesak.»

Politiet i Nordland og Finnmark praktiserer denne ordningen, og får dermed alle kostnader relatert til obduksjonen dekket av retten. «Øst-Finnmark politidistrikt (nå Finnmark politidistrikt) har i alle mine år som sorenskriver der (2000-2011) brukt samme framgangsmåte og utgiftene er dekket av retten og utenfor politiets budsjett,» sier Ingrid Johanne Lillevik, sorenskriver i Salten tingrett. «Jeg er kjent med at mange politidistrikt ikke ber om oppnevning av sakkyndig til å foreta obduksjon, men jeg er ikke kjent med årsaken til dette. Dette bør politidistriktene selv kunne svare for.»

 

Kilder:

Riksadvokatembetet, statsadvokat Anders Blix Gundersen

Leder for Felles operative enhet, Vest politidistrikt, Morten Ørn

Politioverbetjent i Oslo politidistrikt, Kari E. Øvsthus

Politi i ulike politidistrikt/12 politistasjoner

POD

Rettsmedisiner og overlege Torleiv Ole Rognum

Rettsmedisiner og overlege ved Dødsårsaksregisteret. Christian Lycke Ellingsen

Leder for Kriminalteknisk seksjon ved Vest politidistrikt, Nils Jarle Gjøvåg

Sorenskriver i Salten tingrett, Ingrid Johanne Lillevik

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s