LAGENS BESTÄMMELSER FÖR POLISENS KONTAKT MED MC-MEDLEMMARS ARBETSGIVARE

Svenske MC-medlemmer opplever at polititjenestemenn kontakter deres arbeidsgivere med informasjon om MC-tilknytning. Arbeidsgiverne føler seg truet til å si opp sine ansatte. Begrunnelse er ikke forebyggende kriminalitet, men en konsekvens av medlemskap i en klubb som politiet definerer som kriminell. Politiets kontakt loggføres høyst sannsynlig ikke, grunnet manglende lovhjemmel.

Spørsmål er sendt ulike instanser i politiet. De inkluderer krav om lovhjemmel for å kunne informere en arbeidsgiver om en ansatt sitt MC-medlemskap, hva som må være formålet til politiet for å utgi slik informasjon og hvordan det loggføres.

P1060314 (2)

Åklagarområde Syd (Polisregion Syd: Skåne, Blekinge, Kalmar og Växjö).

Kammaråklagare Lotten Paulsson: «Vad gäller åklagare så hanterar vi ju endast pågående förundersökningar och inom ramen för detta kan jag inte se att det finns någon situation där kontakt sker med misstänktas arbetsgivare. (…) I Sverige finns en ganska stark föreningsfrihet och det är inte brottsligt att vara medlem i en organisation, även om det är en «kriminell» organisation. Vad sedan gäller diarieföring/loggföring så sker det ju alltid i våra ärenden, i enlighet med bl.a. offentlighets- och sekretesslagen 4 kap 2 § där varje myndighet har till uppgift att ha en beskrivning av allmänna handlingar samt register och förteckningar som myndigheten har. Har man t.ex. kontakt med någon per telefon skrivs oftast en tjänsteanteckning eller minnesanteckning i själva ärendet.»

Kommissarie/seksjonssjef ved Regionala Underrättelseenheten, Patrik Andersson:

«Med anledning av rådande situation i Malmö, är det svårt att lämna ett utförligare svar på nedanstående frågeställning. Situationen i Malmö är gängrelaterad, 8 mord på tre månader. Med tanke på att där finns kopplingar till den kriminella värden, finns också koppling till enskilda individer i MC-miljön. Fokus ligger dock inte på MC, utan på kriminella nätverk. 

Enkelt så kan man säga att det råder föreningsfrihet i Sverige, detta är inskrivet i grundlagen. Denna föreningsfrihet omfattar MC-gäng, NMR och andra organisationer. Både MC-gäng och deras klubbhus, samt attribut som västar mm är ganska självmarkerande både för grannar och arbetsgivare. Polisen har bara behov att ta kontakt i samband med brottslighet eller ordningsstörning. Det arbete vi bedriver är riktat mot kriminella individer i MC-miljö. De medel vi använder regleras av rättegångsbalken. Vi gör också insatser inom ramen för myndighetsamverkan med Skatteverket, Tullen, kommuner m.fl. Effektivaste sättet att hindra rekrytering är att påvisa deras brottsliga verksamhet.»

Klubbmedlemmer opplever at politiet tar kontakt med arbeidsgivere og informerer om MC-medlemskap. Ikke med tanke på kriminalitet, men grunnet klubbtilhørighet i seg selv. Politiet fremlegger taushetsbelagt informasjon på en slik måte at arbeidsgiverne føler seg tvunget til å si opp de ansatte. Alternativet er om de melder seg ut av klubben. Hvilke situasjoner tilsier at slik kontakt er aktuell og har politiet lovhjemmel?

Kommissarie Andersson svarer: «Kort så kan jag säga att vi inte tar några underhandskontakter med arbetsgivare för att informera om klubbtillhörighet i MC-gäng om inte berörda personer är aktuella i någon form av utredning. Skulle de vara föremål för utredning så behandlas de precis som andra människor i kontakt med arbetsgivare.

Vad avser individens kriminella verksamhet så kan det finnas skäl att informera arbetsgivaren exempelvis om man åkt fast för rattfylleri och kör i tjänsten. I övrigt så kan polisens åtgärder bli ganska självmarkerande om åtgärder vidtags i samband med grövre brott slighet. Ex .vis husrannsakan på arbetsplats, klädskåp mm. Vi har ingen informationsskyldighet vare sig till arbetsgivaren eller arbetskamrater avseende klubbtillhörighet eller brottets art.

Vårt arbete bedrivs i första hand med inriktning på de MC-gäng som enligt Europols definition är kriminella organisationer ex. vis Hells Angels, Bandidos, Satudarah m.fl.»

Benytter politimenn en uniformert politibil når de oppsøker en arbeidsgiver, vil denne alltid være sporbar. «När det gäller civila polisbilar så beror det på vilken verksamhet de bedriver. Dessa följs ej heller på samma sätt som utryckningsbilar. Dock har vi ett system där vi till största delen ser vem som disponerat bilen och när. Privata bilar används ytterst sällan, möjligtvis vid föreläsning eller konferens efter medgivande.»

En arbeidsgiver fikk en oppringing fra en ikke-registrert telefon, med taushetsbelagte opplysninger om en av sine ansatte. Vil tjenestemenn selv anskaffe telefoner for å unngå og bli sporet i jobboppdrag? Andersson sier at politimenn i tjeneste har i de fleste tilfeller blitt tildelt telefoner av politimyndigheten, men «myndigheten har ju inte kontroll på vad personer gör på sin fritid. Då skulle vi leva i någon form av totalitär stat.»

Polisegion Öst (Jönköpings län, Södermanlands län och Östergötlands län).

Operativ koorinator Jonathan Svanerö«Det du skriver om är inget vi arbetar aktivt med just nu så jag kan inte ge dig något bra svar på dina frågor. Vi försöker alltid arbeta förebyggande men det kan finnas vissa hinder i sekretessen att göra det du skriver om.» 

Polisregion Nord (Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län).

Jurist Eva Holmberg: «När det gäller om uppgifter kan lämnas till en arbetsgivaren gällande en anställd så är polisen styrd av ett omfattande regelverk, offentlighets- och sekretesslagen (OSL). I denna lag finns reglerat kring t.ex. uppgiftslämnande. I lagen finns t.ex. en generalklausul som reglerar uppgiftslämnande mellan myndigheter. Den innebär att det kan göras en bedömning av de intressen som sekretessen ska skydda samt de intressen som finns för att lämna uppgiften. Just enbart den omständigheten att en person är medlem i en MC-klubb brukar inte föranleda att det lämnas uppgifter från polisens sida. Det som kan föranleda att uppgifter lämnas är om en person är misstänkt för ett brott där det utifrån det arbete som personen har kan finnas anledning att underrätta dennes arbetsgivare. Det görs en bedömning i varje enskilt fall om uppgifter ska lämnas eller inte utifrån brottsmisstanken samt det arbete som personen har.»

Justitiedepartementets polisenhet ved Marcus Sverdén, oppgir JO, Justitiekanslern (JK) og Spesielle Utredninger (SU – tilsvarende Spesialenheten) for enheter som overvåker om statlige myndigheter følger lover og regler. JO anbefalte kontakt med Justitiedepartementet, og spørsmålene gjentas vedrørende lovhjemmel, formål med kontakt og loggføring.

Sverdén anbefaler kontakt med jurist Pär Runemar ved Polismyndigheten, Rättsavdelningen, enheten för rättslig styrning och stöd. «För Polismyndigheten, såväl som för andra myndigheter, gäller offentlighets- och sekretesslagen (2009:400] nedan OSL) som innehåller bestämmelser om bl.a. utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar,»  sier Runemar. «OSL imehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet. Att sekretess gäller för en uppgift innebär att det inte är tillåtet att röja uppgiften för enskilda eller för andra myndigheter utan stöd i lag eller förordning vilket följer av 8 kap. 1 OSL. En bestämmelse om sekretess medför alltså både tystnadsplikt för personer som är skyldiga att tillämpa bestämmelsen och handlingssekretess för de handlingar som omfattas av bestämmelsen.

För polisen brottsutredande verksamhet gäller normalt sekretess enligt 18 kap. 1 OSL om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. På motsvarande sätt gäller enligt 18 kap. 2 OSL sekretess i polisens underrättelseverksamhet om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. Sekretess gäller även enligt 35 kap. 1 står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider skada eller men och uppgiften förekommer i bl.a. utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål (1 p.) samt annan verksamhet som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott och som bedrivs av bl.a. Polismyndigheten (4 p.)

HD brun Indian Tyrigrava

För flera situationer finns sekretessbrytande regler bl.a. enligt 10 kap. 2 OSL hindrar sekretess inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet. Samt med vissa undantag enligt 10 kap 27 får en sekretessbelagd uppgift lämnas till en myndighet om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.

Av 5 kap. 1 OSL följer bl.a. att allmänna handlingar ska registreras så snart de kommit in till eller upprättats hos en myndighet. Undantag finns bl.a. för handlingar som inte omfattas av sekretess men som hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de kommit in eller upprättats. Vidare gäller där det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet att den varken behöver registreras eller hållas ordnad.

Det sagda innebär som svar på frågeställningen att polisen normalt inte bör ha förutsättning att lämna den ifrågavarande informationen – givet att informationen omfattas av sekretess – vidare till en arbetsgivare medan det samtidigt i vissa fall kan finnas förutsättningar att förfara så i förhållande till andra myndigheter. Vidare ska det framgå av register om en handling har inkommit eller upprättats.

För det fall att det bakom frågeställningen ligger uppgift om att polisen kan ha agerat på ett felaktigt eller brottsligt sätt upplyses om att sådana misstankar kan anmälas till Riksdagens ombudsmän (ofta benämnd Justitieombudsmannen, JO) som utövar tillsyn över polisen, till Åklagarmyndigheten eller till Polismyndigheten.»

Kritikk fra JO vedrørende saker som omhandler MC, følges sjelden opp av politiet. Til hvilke andre instanser kan en klage sendes?

«Riksdagens ombudsmän (JO) är inte en domstol varför ett beslut från JO inte för med sig rättsverkan,» svarer Runemar. «Polismyndigheten följer uttalanden från JO och återför kritik eller vägledande uttalanden från JO till berörda delar av verksamheten. Från myndighetens sida görs ingen skillnad utifrån vem som klagat till JO. 

Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten (även Säkerhetspolisen som är en polismyndighet samt även Kustbevakningen och Tullverket som utreder vissa brott) är de brottsutredande myndigheterna i Sverige. Just vad det gäller misstankar om brott riktade mot bl.a. polismän handläggs de i särskild ordning av den organisatoriskt självständiga enheten Särskilda utredningar inom polisen och leds av speciellt utsedda åklagare.

Även Justitiekanslern (JK) utövar tillsyn över myndigheter som Polismyndigheten med syfte att kontrollera att lagar och andra författningar efterlevs. Närmare information om JK når du via webblänken: https://www.jk.se/om-oss/#1312» 

Sarkasme i JK’s webadresse?

Svensk politi er kjent for å overvåke sosiale medier, samt telefoner, ipads etc. JK’s nettadresse ble påpekt til en representant for Payback, og noen dager senere var #1312 fjernet. #1312 er satt som kode for sidens innhold, som omhandler “Tillsyn över myndigheterna och deras tjänstemän. Tillsynen har till syfte att kontrollera att lagar och andra författningar efterlevs.»

Må politiet ha mistanke om kriminalitet for å kunne overvåke en person, eller er omgangskrets og miljøet tilstrekkelig?

«Reglerna om hemliga tvångsmedel och om tvångsmedlet beslag gäller lika oavsett om en misstänkt person är medlem i en viss förening eller ej,» sier Runemar. «För övervakning av elektronisk kommunikation krävs, om skäligen misstänkt person finns, normalt misstanke om brott med lägst sex månader fängelse i straffskalan. Det finns även vissa särskilt uppräknade brott. För hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation krävs normalt brott med lägst två år fängelse i straffskalan. För beslagtaget gods gäller kort att polisen har rätt att undersöka beslaget i det skick det är vid beslagstillfället.»

Hvilke konsekvenser er det for politiet om de foretar seg noe uten lovhjemmel? 

«Konsekvenserna om polisen gör något som inte är lagenligt kan bli lite olika beroende på förutsättningarna,» svarer Runemar. «Om det är genererar en misstanke om brott så utreds brottet. Det kan också röra sig om något som mer är att betrakta som olämpligt eller förtroendeskadligt och då kan det resultera i arbetsrättsliga åtgärder. Riksdagens ombudsmän (JO) eller någon tillsynsmyndighet kan även rikta kritik mot en enskild polisman eller mot myndigheten. Det här området är stort och med flera specialregler varför det är svårt att kort ge en heltäckande överblick.

Det ställs givetvis krav på att en polisman ska följa gällande författningar. Det framgår dessutom av 10 § polisförordingen (2014:1104) att anställda vid Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, i kontakter med allmänheten, med beaktande av omständigheterna och situationen ska agera så hänsynsfullt som möjligt, visa behärskning och uppträda på ett sätt som inger förtroende.» Han sier han ikke vil uttale seg om et enkeltstående tilfelle, men avslutter med «relationen mellan en anställd och dennes arbetsgivare torde normalt inte vara aktuell för polisen att blanda sig i.»

 

https:/ svenskforfattningssamling.se/ 

http://www.jo.se/sv/Om-JO/Riksdagens-myndighet/

https://polisen.se/om-polisen/sarskilda-utredningar/

https://www.aklagare.se/kontakt/aklagaromraden/sarskilda-aklagarkammaren/

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19840387.htm  Polislagen

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets–och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400 OSL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s