POLITIET OG MEDIENE

The police controls the media. Journalists that write not as the police wants, loose access to press conferences.

Journalistikk er derfor ofte sensurert. Negativ omtale av det offentliges virksomhet og arbeidsmetoder, medfører utestengelse fra framtidige pressekonferanser, og man blir heller ikke kontaktet om evt. nyheter. Både journalist og arbeidsgiver vil kunne bli straffet for sin kritiske journalistikk, ved blant annet inndragelse av pressestøtte. Nøytral omtale er ansett stuerent.

Dersom politiet ønsker å lage et fiendebilde, vet de å utnytte mediene for å fremme sin hensikt. Mediene lager et bilde av en situasjon som virker skremmende. Påstander fremlagt av politiet vil fremstå som en sannhet for leseren. En plan legges for bekjempelse av fienden, og politiet møter velvillighet fra politikere om tilgang på ressurser i form av ansettelser, utstyr og økonomi.

“Ønsker du å male fanden på veggen, er MC-miljøet den perfekt fiende” – Representant for Oslopolitiet om Kripos’ satsing mot MC-miljøet

For å overbevise politikere om tilgang på ressurser, vil det være strategisk å finne den perfekte fiende. 7 vilkår er avgjørende:

  1. Makt til å få sin vilje gjennom. Viktigst er definisjonen av fienden. Det må oppleves som et sosialt problem, men uten å true sentrale maktposisjoner som den intellektuelle elite, sterke fagforeninger, industri eller viktige profesjoner. Fienden bør ikke være slik at en mektig gruppe i samfunnet stiller seg bak eller protesterer.
  2. Betegnelse som farlig, djevelsk, umenneskelig. Fienden kan være farlig for alle, eller også kun for seg selv. Overdrivelser og skrekkbilder bygger opp til en krig mot fienden. Ideelt lokaliseres en gruppe individer som bærer i seg det verste, og som representerer hele fienden.
  3. Trygghet hos de som danner fiendebildet. Ro i arbeidet, hinder av kontrollorganer i å bruke restriksjoner mot maktmisbruk, ekstraordinære fullmakter, gi de som danner fienden myndighet til å definere og informere om frem- eller tilbakegang, og ha sosiale media på sin side, uten diskusjon om kampens mål og midler. Dette gjør det vanskelig for den vanlige befolkning å vurdere utviklingen.
  4. Udødelig fiende. Dannelsen av fiendebildet er avhengig av at kampen mot fienden holdes varm. Stadige kunngjøringer om fremgang og delseirer, mens man holder fiendens bilde som mektig, slu og en trussel mot rikets sikkerhet, noe som igjen gir ekstra ressurser i form av mannskap, materiell og flere fullmakter.
  5. En fiende som kan både overvinnes og beholdes. En definisjon så vag at det vanskeliggjør om fienden blir sterkere eller svakere. Danne et fiendebilde som ikke fører til folkelig innblanding. Definisjonen bør åpne for å inkludere eller ekskludere noen som har eller har hatt tilknytning til fienden.
  6. Fienden må ha symbolverdi som en motsats til det gode og riktige.
  7. Assosiasjoner til frykt. Fienden finnes og i det daglige kan den erfares, men ikke i omfang og styrke.

Interessen til leseren påvirkes av bilder som viser tøffhet, sårbarhet og kriminalitet. Dette går på bekostning av kvalitativ journalistikk. Svært mange lesere forholder seg kun til bilder og overskrifter. Likedan vil beskrivelse av faren for katastrofe og kaos, fange leseren, inkludert politisk: advarsel, trussel, nedslag, redning, botsmiddel og gjenoppretting.

Advarsel: media formidler en forståelse om at noe ubehagelig og fryktinngivende kan skje

Trussel: fortsatte publikasjoner om trusselen og synliggjøring av en potensiell fiende

Nedslag: når skaden skjer, bred dekning i mediene, da det beviser at politiet kunne forutse at noe kom til å skje, uavhengig av alvorlighetsgrad

Tiden etter nedslaget, vil de som har opplevd det på nært hold, finne ut hvordan de selv opplever hendelsen. Denne tiden vil beskrive håndteringen fra politiet eller politikere overfor den medieskapte fienden.

Redning: tiden da aktiviteter fra politi, politikere, rettssystem hjelper de som har opplevd det hele som en fryktinngivende situasjon

Botsmiddel: ulike aktiviteter gjennomføres for å lindre de skader påført ofrene. Resultatet blir imidlertid ofte forebyggende aktivitet eller straff overfor den medieskapte fienden da det ikke er ofre annet enn i trusselbildet

Healingsprosess/gjenoppretting: tilpasning til de endringer som blir resultatet av den medieskapte hendelsen og – fienden

Nedslaget kan være så uskyldig som en kontroll på en fest, der de ransaker besøkende eller ser formentlige ulovligheter. Evaluering av arbeidet til politi, media, politikere og rettssystem, forblir fraværende.

MC Mem Run

Media styres av politi og politikere som ønsker fokus på sine mål, sine fiender. Ved å henvende seg helt bevisst og strategisk til media for oppmerksomhet, med begreper laget av politi eller media selv, skapes mediepanikk. Nære bekjente i overordnede organer og i politikken, sikrer jevn tilgang på ressurser, uten krav om å bevise påstander eller evaluering av arbeid.

Politiets ønsker gjenspeiles i mediene som nyheter. Journalistikk omtaler uroligheter basert på rykter før et påhittet utbrudd, f.eks. politivold eller konfliktfylt møte mellom to kulturer. Politi som gir informasjon til journalister under en forventet hendelse, vil styrke omtalen igjen basert på rykter og ikke faktiske forhold. “Politi forventer en utfordrende nattevakt.” “Det bygges opp til bandebråk da MC-miljøet er sett ved …”  “En klubb bestående av 69 % kriminelle.” ♦

Rykter er ikke sannheter. God journalistikk er basert på fakta. Sensur fra politi, politikere og ryktebasert mediedekning, bygger opp til politihat og mistillit. Samtidig påvirkes politiet av mediene ved at nye tjenestemenn utdannes i den tro at det de leser og hører er sannheten. De lar seg enkelt påvirke av lærere og kollegers synspunkter, gjengitt i de utallige bacheloroppgaver der valget ofte er Kripos’ ansatte som veiledere. I stedet for å vente på lovbrudd, lærer de å fokusere på de som skiller seg ut. Det politiet ofte kaller forebyggende handling, vil oppfattes av de berørte som trakassering.

Journalistikk kritisk til politiet, kan føre til sanksjoner. Journalist Asbjørn Olsen fikk erfare dette etter et intervju med politimester Anstein Gjengedal. Oslo politidistrikt ved daværende seksjonssjef Hanne Kristin Rohde, ønsket boikott av journalisten etter publisering av et intervju, som omhandlet lovligheten av politiets aksjon mot de narkomane på «Plata». Professor og ekspert på politirett Henry John Mæland og rektor ved Politihøgskolen Ragnar L. Auglend, mente at politilovens § 7, som Oslo-politiet har påberopt seg, ikke gir hjemmel for en slik aksjon.

Iht Politidirektoratets rapport (2007: 5, 8), skal etterretnings- og analyseprosessen trekkes frem som det essensielle i politiets arbeide, slik at innsatsen til politiet blir mer kunnskapsstyrt. Dette skal medføre et grunnlag for best mulig effektivitet, både når det gjelder bruk av ressurser og resultatoppnåelse. Likevel henvender politiet og da spesielt Kripos, seg til media med egne påstander om ulike miljøer.

MC sykler.jpg

Politikere lar seg også styre av medienes omtale:

‘Rogalands Avis skriver i 7/1-2012 om en representant for MC-klubben Hells Angels som ønsket dialog med justisministeren angående en rapport som angivelig skal dokumentere at MC-klubben begår organisert kriminalitet. HA-medlemmet Øyvind Våge sendte da et brev til justisminister Grete Faremo, på vegne av Hells Angels Stavanger, for å belyse at rapporten var basert på mange feilaktige opplysninger. I justisministeren svar kommer det frem at rapporten er basert på opplysninger som er fremkommet i media. Utover dette blir det ikke redegjort for noen av de andre påstandene Våge ønsket svar på.’

(link til ovennevnte som refererer til brev og svar på henvendelsen, er fjernet fra internett/Rogalands avis)

Medienes framstilling basert på informasjon fra Kripos og lokalt politi:

http://www.h-a.no/nyheter/vaapenbeslag-knyttes-til-hells-angels

HAMC Hamar statement:

http://www.h-a.no/nyheter/hells-angels-svarer

Opphavet til tallene fra Kripos om antall domfelte i Hells Angels MC Norge, har vært forsøkt utlevert av både HA og deres advokat John Christian Elden. De forklares i Tore Bjørgo sin bok “Forebyggende kriminalitet” (2015): 69 % domfelte pr 2012 er utfra et tall på 175 personer: HA’s medlemmer og prøvemedlemmer, samt 60 medlemmer i støtteklubber.

Klubben hadde pr 2012 ikke 115 medlemmer og prøvemedlemmer. Det er spesielt at rullebladet til utenforstående klubbers medlemmer er inkludert når Kripos omtaler HA i mediene. Når HA sammenliknes med andre klubber, blir kun de andre klubbenes faktiske medlemmer tatt med. Vesentlig for et sammenliknbart resultat, at alle undersøkelser er ut fra like forhold. Det er også å legge merke til at absolutt alle domfellelser er tatt med, helt tilbake til kriminelle lavalder og ikke fra de involverte ble tatt opp som medlemmer. Pga alder til noen av medlemmene, er straffbare handlinger 20 år før klubbene kom til Norge, tatt med i statistikken. Den tidligste straffereaksjonen i Kripos’ samling av dommer mot det som i dag er et HA-medlem, er en fartsbot fra 1972.

http://journalisten.no/story/2364 Oslopolitiet ønsket å boikotte journalist

http://edition.cnn.com/2015/10/06/opinions/dulaney-lisa-ling-motorcycle-clubs/index.html Media vs real life MC brotherhood

Kilder: KRUS, Politietaten, ‘Den gode fiende’ av Nils Christie, ‘Folk Devils and Moral Panics’ av Stanley Cohen, Anders Rasch-Olsens master fra 2008:’Informantbehandling i politiet,’ Payback Sverige

*

2% MC: En svensk informatør skapte begrepet for å skape forvirring i MC-miljøet. Hvordan ville politi informert pressen om en ny %-klubb?

Les mer i Bodø NU om MKMC-medlemmer her

*

96% MC: Klubb i Nordland, med familiære bånd i Hedmark-traktene. Skapte kortvarig forvirring i Salten pd med sin 96%-ruter.

https://www.facebook.com/klubbustabil/

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s